ATP & Pension ved dødsfald

Mange er i tvivl om hvad reglerne er med ATP og Pension ved dødsfald.

Herunder kan du læse, hvordan det forholder sig med hhv. ATP og Pension ved et dødsfald.

Udbetaling af ATP ved dødsfald

ATP udbetales typisk som et engangsbeløb til visse efterladte ved dødsfald. Det er dog ikke de indbetalte beløb, men derimod 50.000 kr. før afgift til staten

Dette er de generelle regler vedrørende udbetaling af ATP ved dødsfald – Begravelses Service kan ikke hjælpe med spørgsmål relateret direkte til personsager eller. Har du spørgsmål til eller vedrørende ATP kan du kontakte ATP huset på telefon 70 11 12 13

ATP udbetales typisk som et engangsbeløb til visse efterladte ved dødsfald. Den efterladte får ikke de beløb, der er indbetalt af afdøde til ATP, men derimod kr. 50.000 før afgift til staten. I nogle tilfælde er beløbet højere eller lavere. Beløbet beregnes af ATP i forbindelse med udbetaling efter dødsfald.

Engangsbeløbet bliver udbetalt til efterlevende ægtefælle efter følgende regler:

Afdøde har indbetalt efter 1. januar 2002: Der kan blive udbetalt et beløb på op til 50.000 kr., hvis afdøde har været med i ATP i mindst 2 år og betalt, hvad der svarer til mindst 2 års fulde indbetalinger til ATP efter 1. januar 2002. Beløbet bliver gradvist sat ned fra du fylder 66 år og bortfalder helt, når du fylder 70 år. Læs mere om udbetaling efter §14b i ATP-loven.

Afdøde er født efter den 30. juni 1925: Der kan blive udbetalt, hvad der svarer til 35 pct. af den kapitaliserede værdi af den ATP Livslang Pension der er optjent før d. 1. januar 2002. Beløbet udbetales, uanset hvor gammel afdøde var ved dødsfaldet. Læs mere om udbetaling efter §11 i ATP-loven.

Afdøde er født mellem 1. juli 1925 og 30. juni 1941: Der kan blive udbetalt et beløb der består af udbetaling efter §11 samt et ekstra engangsbeløb. Størrelsen af det ekstra engangsbeløb afhænger af den efterlevende ægtefælles ATP Livslang Pension og kan i nogle tilfælde bortfalde. Beløbet udbetales, uanset hvor gammel afdøde var ved dødsfaldet. Læs mere om udbetaling efter §12 i ATP-loven.

Afdøde er født før 1. juli 1925: Der kan blive udbetalt, hvad der svarer til halvdelen af den kapitaliserede værdi af den ATP Livslang Pension, den afdøde havde ret til på dødstidspunktet. Beløbet afhænger af den efterlevende ægtefælles ATP Livslang Pension og kan derfor bortfalde. Beløbet udbetales, uanset hvor gammel afdøde var ved dødsfaldet. Læs mere om udbetaling efter §13, stk. 1 i ATP-loven.

Efterlevende samlever

Hvis du dør, kan din samlever have ret til et engangsbeløb på 50.000 kr. før afgift. Beløbet, der udbetales, aftrappes med 10.000 kr. om året fra du fylder 66 år og bortfalder helt, når du fylder 70 år.

Det er en god idé, at du og din samlever allerede nu registrerer jer. På den måde bliver beløbet automatisk udbetalt, hvis én af jer skulle gå bort. I kan registrere jer på vores selvbetjening. Læs betingelserne for udbetaling længere nede på siden.

Er du efterlevende samlever, og har I ikke været registreret, har du mulighed for at søge om et engangsbeløb, hvis I opfylder betingelserne. Her kan du læse om, hvordan du søger om engangsbeløbet.

Vær opmærksom på, at retten til engangsbeløbet uden registrering af jeres samliv i ATP Livslang Pension kun gælder for dødsfald sket efter den 15. maj 2013.

Betingelser for at kunne få et engangsbeløb er, at:

  • I har kunnet indgå ægteskab eller registreret partnerskab de seneste to år forud for dødsfaldet.
  • I har haft fælles folkeregisteradresse de seneste to år forud for dødsfaldet.
  • afdøde har indbetalt til ATP Livslang Pension i mindst to år efter 1. januar 2002
  • og afdøde har siden den 1. januar 2002 indbetalt, hvad der svarer til mindst to års fulde indbetalinger til ATP Livslang Pension.

I tilfælde af at du eller din samlever har haft institutionsophold (fx plejehjem), skal kravet om fælles folkeregisteradresse have været opfyldt de seneste to år forud for opholdet.

Til børn

Som hovedregel udbetaler ATP kr. 50.000 til hvert barn under 21 år (§14e).

Beløbet bliver udbetalt, hvis afdøde efter 1. januar 2002

  • Har været med i ATP i mindst 2 år
  • Har betalt hvad der svarer til mindst 2 års fulde indbetalinger til ATP

Hvis afdøde ikke opfylder betingelserne men har betalt bidrag til ATP før 1. januar 2002, udbetaler ATP ifølge §11 til børn under 18 år. Beløbet bliver beregnet individuelt og svarer til 1 års udbetaling af den ATP Livslang Pension den afdøde havde optjent før den 1. januar 2002.

Hvis afdøde har indbetalt bidrag til ATP både før og efter 1. januar 2002, udbetaler ATP kun det største engangsbeløb.

Kilde: atp.dk

Efterlevelsespension

Efterlevelsespension udbetales i forbindelse med dødsfald til den længstlevende ægtefælle, hvor begge personer er folkepensionister.

Efter dødsfaldet modtager den efterladte af de to samlevende ægtefæller eller samlevere, der begge modtager social-/folkepension, pensionisternes sammenlagte pension (efterlevelsespension) i tre måneder efter dødsfaldet.

Det er den samlede pension før skat, der udbetales. Beløbet beskattes hos efterlevende ægtefælle og fradrages kun dennes personfradrag. Det er derfor kun ét personfradrag i denne periode, hvilket betyder at nettobeløbet ikke er stort, som da begge levede.

Efterlevelsespension udbetales kun hvis ægtefællerne havde fælles folkeregisteradresse på dødstidspunktet.

Det udbetales derfor ikke efterlevelsespension, såfremt den ene er flyttet på plejehjem, da pensionisten allerede ved flytning betragtes som enlig.

Efter at efterlevelsespensionen ophører reguleres efterlevende ægtefælles pension automatisk til enlig.

Det er vigtigt at påpege at mange pensionister bliver berettiget til at modtage boligstøtte i forbindelse med deres nye status som enlig. Ansøgning om boligstøtte sker via kommunens borgerservice.

Efterlevelsespensionen udbetales automatisk i forbindelse med dødsfald. Er du ikke berettiget til efterlevelsespension som efterladt, er du oftest berettiget til efterlevelseshjælp jf. nedenstående.

Du skal være opmærksom på at efterlevelseshjælp ikke udbetales automatisk som efterlevelsespension gør det.

Efterlevelseshjælp

Hvis du har en beskeden indtægt og formue, kan du søge kommunen om efterlevelseshjælp.

Hvis din ægtefælle eller samlever dør, kan du søge om efterlevelseshjælp. Efterlevelseshjælpen er et engangsbeløb, som er afhængigt af din indtægt og formue.

Du skal have levet sammen med den afdøde ægtefælle eller samlever i tre år før dødsfaldet for at være berettiget til efterlevelseshjælp. Pensionister, der får efterlevelsespension, kan ikke søge om at få efterlevelseshjælp.

Hvor meget kan du få?

Det maksimale beløb 14.860 kr. kan du få, hvis din årsindtægt er under 244.656 kr. (2019).

Mindstebeløbet er 1.487 kr. Ved årsindtægt over 382.272 kr. kan du ikke få efterlevelseshjælp (2019).

Pensionister kan også søge om lån til betaling af ejendomsskatter.

Hjælpen er skattepligtig.

Du kan søge om efterlevelseshjælp her, eller rette henvendelse til Borgerservice i din kommune.

Kilde: borger.dk