Arv- og Skifterådgivning

Et dødsfald kan være en stor belastning for de pårørende. Udover sorgen er der ofte mange vigtige beslutninger, som skal træffes. Guiden her giver overblik over de vigtigste økonomiske spørgsmål, som kan opstå.

Skal jeg møde i Skifteretten?

Ikke nødvendigvis. Når et menneske afgår ved døden vil der via bedemanden/begravelseskonsulenten blive sendt en dødsanmeldelse til Skifteretten. Derefter sender Skifteretten en indkaldelse til den person, der ifølge dødsanmeldelsen har ordnet afdødes begravelse/bisættelse.

Vælger du BSE Bobobehandling til at varetage denne opgave, behøver du ikke at møde i Skifteretten.

Skal en advokat ordne dødsboet?

Ikke nødvendigvis. Ved de helt ukomplicerede boer, kan du måske klare forløbet selv. De allerfleste søger bistand for at få hel eller delvis hjælp med bobehandlingen. Der lægges ofte vægt på, at rådgiveren er neutral, og at den juridiske rådgiver med sin erfaring har forstand på dødsbobehandling – herunder de faldgrubber som almindelige borger normalt ikke er opmærksomme på.

Hvilket arbejde udfører BSE Bobehandling?

Vi tilbyder altid et indledende møde hvor vi søger at få fastlagt følgende:

 • Hvem der er arvinger og hvor de bor
 • Hvad afdøde efterlader af formue, herunder indbo og ejerbolig (og om der er gæld)
 • Hvorledes boet kan skiftes
 • Hvad der skal ske med bolig, indbo, eventuelle værdipapirer m.v.

Når vi kender disse oplysninger giver vi et tilbud på det samlede forløb.

Vores service – “bobehandlingen” – kan i korthed beskrives således:

 • Proklama-annonce indrykkes i Statstidende, hvorefter eventuelle kreditorer må melde sig inden 8 uger
 • Afdødes bankindeståender og værdipapirer opgøres på dødsdagen
 • Fast ejendom, bil, båd og indbo vurderes og sælges eller overdrages efter afdødes testamente eller arvingernes ønsker
 • Lejebolig opsiges, ryddes og synes
 • Forsikringer, licens, telefon, gas/el, abonnementer o.l. opsiges/afmeldes
 • Begravelsesudgifter betales, og øvrige kreditorer betales efter udløb af proklamafristen
 • Åbningsstatus udarbejdes inden 6 måneder fra dødsdagen - dog senest 2 måneder efter boets udlevering fra Skifteretten - og sendes til Skifteretten og skattemyndighederne
 • Eventuelle værdipapirer sælges efter aftale med arvingerne

Ofte stillede spørgsmål om dødsbobehandling

Hvordan ser økonomien ud?

Din situation som pårørende afhænger helt af, om du f.eks. er ægtefælle eller barn til den, der er død. En forælders død behøver ikke at påvirke voksne børns økonomi ret meget, men en ægtefælles død vil ofte have stor økonomisk betydning for den efterladte. 

Det kan være en ekstra belastning, hvis den afdøde normalt var den, som tog sig af pengesagerne i familien. Så er første skridt at skabe et grundlæggende overblik over familiens økonomi. Tøv ikke med at kontakte BSE Bobehandling – og inddrag gerne en ven eller en anden pårørende. Vi træder gerne til og hjælper, så de økonomiske bekymringer fylder så lidt som muligt i en svær tid.

Hvorfor bliver bankkonti spærret?

Efter et dødsfald skal banken ifølge loven spærre den afdødes bankkonti. Det sker for at sikre pengene, indtil boet er gjort op. Men spærringen kan godt give problemer, hvis du har fælles konti med den afdøde. I værste fald kan du pludselig stå uden penge.

Tag i så fald hurtigst muligt kontakt til din bank, så I kan finde en løsning. Du kan f.eks. få oprettet en ny konto, så du får adgang til din egen indkomst og evt. får mulighed for ekstra kredit i en periode.

Betalingsserviceaftaler, som er knyttet til en spærret konto, bliver automatisk slettet. Få evt. vejledning i banken om, hvordan du kan få aftalerne knyttet til en anden konto. Det er også en god idé ret hurtigt at gennemgå den afdødes abonnementer mv., så du undgår unødvendige udgifter.

Hvad med bodelingen?

Når en person er død, skal boet gøres op. Ved bodelingen skabes der overblik over gæld, formue og andre værdier – og hvem der evt. skal arve. Men først skal dødsfaldet anmeldes til kirkekontoret. Det klarer din bedemand/begravelseskonsulent hos BSE Begravelses Service for dig.

Vi sørger for dødsanmeldelsen personregistreringsmyndighed (sognet) og til Skifteretten, som derefter automatisk sender en mail til den kontaktperson, der står på anmeldelsen. Når du vælger BSE Bobehandling til at hjælpe dig med bodelingen, sørger vi for denne indledende kommunikation med Skifteretten og forbereder herefter et oplæg til dig som pårørende.

Bodelingen kan tage alt fra få uger til mange måneder alt efter, hvor indviklet boet er, og om der er enighed blandt de efterladte.

De pårørende har ret til hjælp og vejledning fra skifteretten.

Hvad med livsforsikring og pension?

En livsforsikring er en god hjælp for de nærmeste pårørende, fordi pengene bliver udbetalt direkte til modtageren – typisk en ægtefælle. Pengene kan f.eks. betyde, at en efterladt ægtefælle bedre har råd til at udbetale arv til børnene, men de kan også i det hele taget lette økonomien for de efterladte.

En livsforsikring har dog en udløbsdag, f.eks. når den forsikrede fylder 65 år.

I de fleste tilfælde bliver pensionsopsparinger udbetalt direkte til den nærmeste pårørende efter et dødsfald. Banken eller pensionsselskabet kan hjælpe dig med at skabe overblik over pensionsmidlerne.

En samlever kan få udbetalt pension efter et dødsfald

Indtil 2008 var den nærmeste pårørende altid enten en ægtefælle eller registreret partner. Dernæst kom livsarvinger, det vil sige børn, børnebørn og oldebørn. 

Men nu kan en efterladt samlever komme før livsarvingerne og få udbetalt pension og livsforsikring. Det kræver, at samlivet har varet mindst to år op til dødsfaldet – eller at parret har, har haft eller venter fælles barn. 

Hvad skal der ske med afdødes bolig?

Efter et dødsfald er en af de vigtigste overvejelser ofte, hvad der skal ske med den afdødes bolig. Det kan være, at den skal sælges eller opsiges.

Hvis den afdøde efterlader en partner og evt. hjemmeboende børn, er det ekstra vigtigt hurtigt at få afklaret, hvordan økonomien fremover vil se ud. Kan de efterladte blive i boligen på længere sigt? Det kan de heldigvis ofte, men ikke altid.

Boligudgifterne er i mange familier den største udgiftspost. Derfor er det også den post, der lettest kan få en sårbar økonomi til at ramle. Søg rådgivning, hvis du er i tvivl om dine muligheder.

Oplever du store forandringer?

Forandringer i dit liv kan også ændre din økonomi. Vi kan hjælpe dig med at med at skabe overblik og finde de bedste løsninger.

Book et møde – eller ring til os på 31 10 10 82

Behandling af boet

Har du mistet en af dine kære, kan du hos os få hjælp og vejledning til de økonomiske spørgsmål, der dukker op. Vi ved, at der kan være mange spørgsmål ved et dødsfald.

Arvinger er ikke forpligtet til at betale afdødes regninger, så længe der ikke er udstedt en skifteretsattest. Er der fælles udgifter som f.eks. husleje, der tidligere blev betalt fra en af de spærrede konti, anbefaler vi, at regningerne fremover bliver betalt fra ægtefælle eller samlevers egen konto.

Udgift til begravelse eller bisættelse før der foreligger skifteretsattest

Er der på dødsdagen penge i boet til betaling af begravelsen/bisættelsen, kan de fleste banker hjælpe med at betale disse regninger. Betaling for vedligeholdelse af gravstedet kan ske, når der foreligger en skifteretsattest. I praksis foregår det ved, at du sender en kopi af regningen til bankens afdeling for bobehandling. Regningen skal være underskrevet af den, som har modtaget regningen.

Udbetaling af pensionsordninger og forsikringer

Pensionsopsparing i form af ratepensioner, kapitalpensioner og aldersopsparing udbetales som hovedregel uden om boet til nærmeste pårørende.

Udbetalingerne indgår altså ikke i hverken åbningsstatus eller boopgørelse. Derimod indgår penge på selvpensions- og indekskonti i boet og udbetales til arvingerne, der er registreret på skifteretsattesten.

Forsikringer udbetales som hovedregel uden om boet til den, der er indsat som begunstiget. Hvis der er pant i forsikringen og afdøde har lån i banken, modregnes dette lån i forsikringssummen og der udbetale et eventuelt overskydende beløb til den begunstigede.

For de penge, der udbetales uden om boet, gælder det, at stats- og boafgiften trækkes fra, inden beløbet udbetales.

Opgaver under skiftet

I forbindelse med dødsfaldet skal arvingerne eller den person, der har skiftefuldmagt, løse nogle af de følgende opgaver

Indrykke proklama i Statstidende. Det betyder at indkalde afdødes kreditorer, så de kan fremsætte deres krav inden for tidsfristen på otte uger.

Sende åbningsstatus/formueopgørelse til skifteretten – det er en opgørelse over afdødes aktiver og passiver ved dødsfaldet. Var afdøde gift, skal formueopgørelsen også indeholde den efterladtes andel af fællesboet.

 • Betale gæld til kreditorer
 • Sælge fast ejendom eller udlægge til én eller flere arvinger.
 • Sende boopgørelse til skifteretten og SKAT
 • Betale eventuel boafgift.
 • Sende eventuel selvangivelse for boet til SKAT.
 • Betale eventuel skat af boet (dødsboskat).
 • Fordele arven korrekt.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på 31 10 10 82 eller bobehandling@bse.dk